REGULAMIN SKLEPU PAPAYALOVE.EU

§1 – Postanowienia ogólne

Sklep internetowy (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]

Właścicielem Sklepu jest PapayaLove Magdalena Kamler-Łysak, Tulipanow 38, 05-500 Piaseczno, NIP 5251636330, REGON 147317361 adres email: biuro@papayalove.pl

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 – Zamówienia

Zamówienia można składać w następujący sposób:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

Do realizacji zamówienia wymagane jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). Zamówienia można składać przez 24 h/dobę.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez podania nr telefonu, adresu e-mail pod którym możemy dokonać potwierdzenie zamówienia.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt pod adresem biuro@papayalove.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 504 615 525  ( naliczana jest opłata jak za standardowe połączenie telefoniczne, którą ponosi Klient za każdą rozpoczętą minutę połączenia według operatora sieci Klienta)

§3 – Płatności

Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności

Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 – Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 – Reklamacje

W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, na własny koszt listem poleconym na adres: PapayaLove, Tulipanow 38, 05-500 Piaseczno,  z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, termin uwzględniania reklamacji ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§6 – Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym na adres: PapayaLove, Tulipanow 38, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: „Wymiana”. Szczegóły wymiany powinny być uzgodnione w korespondencji mailowej pod adresem: biuro@papayalove.pl

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem

§7 – Ochrona prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8 – Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 – Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklep

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym „PapyaLove.pl” oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla adresu zamieszkania Klienta sklepu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze pozasądowej w trybie polubownym